Skip to main content

Algemene voorwaarden

Disclaimer: aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 1: Definities
Ondernemer;
de natuurlijke of rechtspersoon die als gewichtsconsulent geregistreerd staat bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en actief in de gezondheidsbranche, in dit geval Voedingsadvies Utrecht;

Consument; de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een ondernemer.

Groepscursus; bestaat uit een reeks van lessen, het aantal lessen per groepscursus wordt weergegeven in het cursusaanbod voor groepscoaching op de website.

Consult; 1 enkel bezoek/afspraak in het personal coaching traject. Tussen de ondernemer en consument wordt het aantal benodigde consulten in onderling overleg afgesproken.

Locatie; het adres van de locatie waar de ondernemer groepscursussen en/of personal coaching consulten geeft;

Arts; de huisarts of specialist door wie de consument naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

Artikel 3: Algemeen 
De ondernemers geeft groepscursussen en/of Personal Coaching consulten aan de consument op het als zodanig opgegeven adres van de locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Bij wijziging van de locatie wordt de consument per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Basis 
De groepscursussen en personal coaching consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 5: Verhindering

5.1. Betreft Personal Coaching traject: indien de consument verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het adres van de locatie aanwezig te zijn, dient hij de ondernemer hiervan tijdig op de hoogte te stellen minimaal 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van het consult. Indien de consument geen of binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de ondernemer geeft, is de ondernemer gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de consument in rekening te brengen.

5.2. Betreft (groeps)cursus: indien de consument verhinderd is voor een van de lessen, zijnde onderdeel van de groepscursus, kan de consument in overleg met de ondernemer een les inhalen op een ander tijdstip indien er sprake is van een mogelijkheid op een ander tijdstip. De consument heeft geen recht op het inhalen van de les. De consument heeft geen recht op een (deel)restitutie van het cursusgeld als gevolg van een gemiste les.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Onder gewone werkdagen wordt verstaan; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling 
Voor zowel de groepscursussen als Personal Coaching trajecten gelden de tarieven zoals vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De ondernemer is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De ondernemer beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden.

Artikel 7: Betaling 
7.1 De betaling dient door de consument aan de ondernemer contant of per bank te geschieden. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan na bevestiging van inschrijving, in ieder geval voor aanvang van de cursus of eerste consult.

7.2. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is ondernemer gerechtigd om alle kosten te vorderen die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
7.3 De consument ontvangt aan het einde van de groepscursus of Personal Coaching traject een factuur voor de ziektekostenverzekeraar.
7.4 Voor vergoeding van kosten voor groepscursussen of Personal Coaching vanuit de ziektekostenverzekeraar dienen de polisvoorwaarden geraadpleegd te worden en/of dient contact opgenomen te worden door de consument met de zorgverzekeraar.
7.5 Consulten uit pakketten die na 1 jaar na betaling nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald en komen te vervallen.

7.6 Restitutie van het cursusgeld of reeds betaalde consulten is niet mogelijk.

Artikel 8: Annulering
8.1 Na inschrijving (via de website, email, mondeling, telefonisch etc.) nog voor aanvang van de eerste groepsles of Personal Coaching consult, wordt voor annulering van de cursus of consult EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

8.2 Schriftelijke annulering van de groepscursus of Personal Coaching traject nà de eerste groepsles of personal coaching consult, is de consument het volledige cursusgeld verschuldigd aan de ondernemer. Ook wanneer in geval van een Personal Coaching traject gekozen is voor een betaling in delen.

8.3 Indien ondernemer de geplande data van een groepscursus contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan heeft consument het recht om zijn inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat consument schriftelijk van de verandering op de hoogte bent gebracht. 

Artikel 9: Verplichting van de ondernemer

9.1 De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap.

9.2 De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

9.3 De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

9.4 De ondernemer heeft geheimhoudingsplicht naar de consument toe en zal dan ook nooit over hem/haar spreken met derden of delen wat er besproken is tussen de ondernemer en de consument.

Artikel 10: Verplichtingen van de consument

De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Consument is zelf verantwoordelijk om zijn specialist of huisarts te raadplegen alvorens deel te nemen aan de groepscursus of Personal Coaching traject/consult.

11.2 Het advies en/of de begeleiding van de ondernemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de consument van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de ondernemer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de ondernemer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de ondernemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult of groepsles.

11.4 De ondernemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect door consument.

11.5 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.

Artikel 12: Klachten

12.1 Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met een klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument

12.2 De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulke in verband met omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Artikel 13: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze 
13.1 Voor geschillen tussen ondernemer en de consument over de persoonlijke bejegening van de consument of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.
13.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 14: Intellectueel eigendom 
De ondernemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de consument. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan alleen voor intern gebruik bij de consument, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de consument worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de ondernemer verstrekt zijn.

Artikel 15: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 
15.1 De ondernemer heeft het recht om overeengekomen consulten of groepslessen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

15.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 16: Privacyverklaring
Er is een nieuwe privacyverklaring van kracht sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018.

Artikel 17: Wijziging algemene voorwaarden
Voedingsadvies Utrecht behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.