Skip to main content

Privacy- & cookieverklaring

Bij Voedingsadvies Utrecht hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betaalgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag;
 • Internetbrowser en apparaat type;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voedingsadvies Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De behandelovereenkomst
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • Administratieve doeleinden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of commerciële boodschap, indien u daar toestemming toe heeft gegeven.
 • Voedingsadvies Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voedingsadvies Utrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens ten behoeve van en invulling geven aan de behandelovereenkomst
 • Naast bovenstaande persoonlijke persoonsgegevens registreren we ook bijzondere persoonsgegevens zoals lengte, gewicht, vetpercentage tijdens de cursussen en consulten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is, met een maximum van 10 jaar, voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van analytische cookies. Wij gebruiken deze analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij maken gebruik van Google analytics, hierbij zijn onze instellingen privacy vriendelijk. Dat wil zeggen dat Google alleen optreedt als bewerker van de gegevens, uw ip-adres geanonimiseerd is en de optie ‘gegevens delen’ uitstaat. Daarnaast hebben wij de verwerkersovereenkomst met Google ondertekend.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Klacht

Voedingsadvies Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voedingsadvies Utrecht

Berkenlaan 5

3737 RM Groenekan

06-83500190

info@voedingsadviesutrecht.nl